Όραμα της DStrategy είναι να βοηθήσει νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους και να συμβάλουν στην αειφόρος ανάπτυξη προφέροντας προστιθέμενη αξία στους πελάτες και στην κοινωνία.  

Αποστολή της DStrategy είναι να Συμβουλεύει, να καθοδηγεί να δίνει πρόσβαση σε  χρήσιμα εργαλεία αποτελεσματικής διοίκησης και λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. ώστε να υπάρξει ανάπτυξη και εξέλιξη στις επιχειρήσεις όπου συνεργάζεται. Η προσπάθεια της επικεντρώνεται στο να δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επενδύσεις σε τοπικό επίπεδο και  διεθνές επίπεδο.

Τόσο οι ιδρυτές και τα μόνιμα στελέχη της όσο και οι εξωτερικοί συνεργάτες της, διαθέτουν τον αναγκαίο ενθουσιασμό αλλά και την κατάλληλη εξειδίκευση σε συνδυασμό με την αρτιότητα των μέσων, με άμεση συνέπεια να εξασφαλίζουν την παροχή υπηρεσιών εξαιρετικής ποιότητας και αποδοτικότητας, γεγονός που αντανακλά την πελατοκεντρική φιλοσοφία της επιχείρησης.

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 9581421, κινητό +30 693 697 0268

Email:  dstrategy1@gmail.com